02/09/14

Οι τροχονόμοι και τα βιβλία δρομολογίων σε λεωφορεία και τουριστικά

Δύο σπάνιες φωτογραφίες από το αρχείο του αναγνώστη μας, Μαν. Σπανουδάκη με Setra S8 στη Βοιωτία και Volvo B61505 στην Καβάλα

Οι φωτογραφίες που μας έστειλε ο αναγνώστης μας Μανώλης Σπανουδάκης προέρχονται από την εποχή που το υπουργείο Συγκοινωνιών ρύθμιζε σοβαρά θέματα λειτουργίας των τουριστικών και των υπεραστικών λεωφορείων, καθώς και το πλαίσιο εργασίας των οδηγών και των εισπρακτόρων. 

Στην πρώτη φωτογραφία μπορείτε να διακρίνεται ξεκάθαρα ένα τουριστικό λεωφορείο Kässbohrer Setra S 8 Panoramabus με αριθμό κυκλοφορίας 22138. Κατά την εκτίμησή μας πρόκειται για όχημα εισαγωγής που κατασκευάσθηκε το 1953.

Όπως μας πληροφορεί ο κ. Σπανουδάκης, η φωτογραφία τραβήχθηκε στη Βοιωτία το 1961 και δείχνει το ενημερωτικό έργο από την Τροχαία προς τους εργαζομένους στα τουριστικά λεωφορεία. 

Από το αρχείο της ΛΑΕΓΕ βρήκαμε δημοσίευμα της "Αθηναϊκής" από εκείνη τη χρονιά που αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των οδηγών και των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. 

Εκείνη τη χρονιά έγιναν εντατικοί έλεγχοι στην τήρηση του ημερησίου δελτίου δρομολογίων για το οποίο προβλέπονταν τα εξής:  

"Δι' εκάστην ημέραν εργασίας και δι' εκάστην φυλακήν, εφ' όσον υφίστανται πλείονες της μιας, θα χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σελίς του βιβλίου δρομολογίων το “Ημερήσιον Δελτίον Δρομολογίων” εις το οποίον αι εγγραφαί θα αποτυπώνται εις τριπλούν διά χημικού χάρτου (καρμπόν), θα περιέχη δε πίνακα της ημερησίας απασχολήσεως και εργασίας του προσωπικού και θα περιλαμβάνη τα κάτωθι στοιχεία:

Α. Άνωθεν του πίνακος:
α) Αριστερά της σελίδος το ονοματεπώνυμον του ιδιοκτήτου, τον αριθμόν κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμον του οδηγού και του βοηθού.
β) Δεξιά της σελίδος τον αύξοντα αριθμόν ταύτης.
γ) Εις το κέντρον την φράσιν “Ημερήσιον Δελτίον Δρομολογίων” και κάτωθι ταύτης της ημερομηνίαν.

Β. Ο πίναξ θα περιλαμβάνη στήλας εις τας οποίας θα αναγράφωνται:
α) Η ώρα ενάρξεως της απασχολήσεως.
β) Η ώρα ενάρξεως της οδηγήσεως.
γ) Η ώρα αφίξεως εις έκαστον τόπον προορισμού.
δ) Η χρονική διάρκεια τυχόν επισκευής του αυτοκινήτου κατά την διάρκειαν της διαδρομής.
ε) Η χρονική διάρκεια των κατά την διαδρομήν διαλειμμάτων.
στ) Η διάρκεια του μεταξύ δύο διαλειμμάτων χρόνου.
ζ) Η ώρα λήξεως της απασχολήσεως.
η) Το σύνολον των ωρών οδηγήσεως ημερησίως".
Το υπεραστικό λεωφορείο
Η δεύτερη φωτογραφία που μας έστειλε ο κ. Σπανουδάκης προέρχεται από απόκομμα εφημερίδας του 1963 και απεικονίζει άλλο τροχονόμο να επιδίδει ενημερωτικό δελτίο καθηκόντων σε οδηγό υπεραστικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ Καβάλας


Όπως βλέπετε κι εσείς είναι ένα πανέμορφο Volvo Β61505 που κατασκευάσθηκε από το αμαξοποιείο του ομίλου Σαρακάκη και κυκλοφόρησε με αριθμό 168 648 ως το "105" του ΚΤΕΛ Καβάλας. Πίσω διακρίνεται ένα από τα χαρακτηριστικά αστικά "καμηλάκια" Mercedes Benz της Βιαμάξ που κυκλοφόρησαν υποδειγματικά στην Καβάλα επί σειρά... δεκαετιών. 

Το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων σε ένα λεωφορείο είχε καθοριστεί με το νόμο - πλαίσιο που προετοίμασε ο Σόλων Γκίκας, υπουργός Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμανλή που ανέλαβε στις 17 Μαΐου 1958. 

Προέβλεπε τα ακόλουθα: 
"1. Ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο αντ' αυτού εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος υποχρεούνται να εφοδιάζουν τα λεωφορεία δι' ειδικού βιβλίου δρομολογίων και μεριμνούν διά την τακτικήν και πρό της χρησιμοποιήσεως αυτού αρίθμησιν και θεώρησιν υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχολήσεως.

2. Δι' εκάστην ημέραν εργασίας και δι' εκάστην φυλακήν θα χρησιμοποιήται ιδιαιτέρα σελίς του βιβλίου δρομολογίων, το “ημερήσιον δελτίον δρομολογίων”, εις το οποίον αι εγγραφαί θα αποτυπώνται εις τριπλούν δια χημικού χάρτου (καρμπόν).

Το ημερήσιον δελτίον δρομολογίων περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

Α) Άνωθεν:
α) Αριστερά της σελίδος τον τίτλον του ΚΤΕΛ, τον αριθμόν κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, το ονοματεπώνυμον του ιδιοκτήτου, του οδηγού και του εισπράκτορος, την οικείαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Απασχολήσεως και την περίοδον εργασίας του προσωπικού.
β) Δεξιά της σελίδος τον αύξοντα αριθμόν ταύτης.
γ) Εις το κέντρον της σελίδος την φράσιν “ημερήσιον δελτίον δρομολογίων” και κάτωθι ταύτης την ημερομηνίαν.

Β) Κάτωθι των ως άνω στοιχείων περιλαμβάνει πίνακας με οριζοντίους και καθέτους στήλας.
α) Εις τας οριζοντίους στήλας αναγράφονται: Έναρξις εργασίας, καθυστέρησις, διάλειμμα (από - έως), εφεδρεία, λήξις εργασίας, θεώρησις σταθμάρχου ή ελεγκτού και παρατηρήσεις.
β) Εις τας καθέτους στήλας αναγράφονται: Άνωθεν η γραμμή εις ην κυκλοφορεί το λεωφορείον και κάτωθι εις τας αντιστοίχους θέσεις αι ώραι και η θεώρησις και η τελευταία στήλη θα αφίεται διά παρατηρήσεις.

Γ) Κάτωθι του πίνακος αναγράφονται αι φράσεις: Ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο αντ' αυτού εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος, ο Εισπράκτωρ, ο Οδηγός, ο Σταθμάρχης, κάτωθι των οποίων θα τίθενται αι υπογραφαί.

3. Πρό της εξόδου του λεωφορείου αυτοκινήτου εκ του σταθμού διανυκτερεύσεως, της ενάρξεως και λήξεως διαλείμματος ή εφεδρείας, ως και εν περιπτώσει καθυστερήσεως, ο σταθμάρχης ή ο ελεγκτής και ο οδηγός ή ο εισπράκτωρ, αναλόγως της περιπτώσεως, υποχρεούνται ν' αναγράφουν ακριβώς και ευκρινώς εις τας οικείας κατά περίπτωσιν στήλας ημερησίου δελτίου δρομολογίων την ώραν ενάρξεως της εργασίας, τας ώρας διαλείμματος ή της εφεδρείας ως και τα λοιπά στοιχεία.

4. Ο οδηγός ή ο εισπράκτωρ υποχρεούται όπως μετά το πέρας της εργασίας εκάστης ημέρας καταθέση εις την αρμόδιον σταθμάρχην της γραμμής τα δύο αντίτυπα του Ημερησίου Δελτίου Δρομολογίων, του τρίτου αντιτύπου παραμένοντος εις το στέλεχος.

5. Εντός πενθημέρου από του τέλους εκάστης περιόδου εργασίας ή μηνός ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο αντ' αυτού εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλη εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Απασχολήσεως το εν αντίτυπον των ημερησίων δελτίων δρομολογίων, των εντός της αμέσως προηγουμένης περιόδου εργασίας ή μηνός, ημερών εργασίας του προσωπικού. Μετά των Ημερησίων δελτίων δρομολογίων, θα συνυποβάλληται συγκεντρωτική κατάστασις περιλαμβάνουσα το σύνολον των ωρών εργασίας, κανονικών, καθ' υπερωρίαν, κατά περίοδον εργασίας ή μηνός, άπαντος του προσωπικού εκάστου λεωφορείου.

6. Διά την κανονικήν τήρησιν και συμπλήρωσιν των ημερησίων δελτίων δρομολογίων του βιβλίου δρομολογίων, συμφώνως προς τας ανωτέρω διατάξεις, ευθύνονται αναλόγως της περιπτώσεως ο Σταθμάρχης, ο Ελεγκτής, ο Οδηγός και ο Εισπράκτωρ διά δε την προμήθειαν, θεώρησιν και υποβολήν εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Υπουργείου Απασχολήσεως, ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο αντ' αυτού εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος.

Τέλος, διά τας εξακριβουμένας παρά των αρμοδίων οργάνων ή τας διαπιστουμένας εκ των ημερησίων δελτίων δρομολογίων παραβάσεις των περί ωρών εργασίας διατάξεων του παρόντος ευθύνονται ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο αντ' αυτού εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος".

Διαβάστε ακόμα: 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Translate