03/11/23

Σαρακάκης: Χρυσός καί διπλά Ἀσημένιος στά HR Awards 2023

Μὲ τρεῖς σημαντικὲς διακρίσεις ἐπιβραβεύθηκε ὁ Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων Σαρακάκη στὸν θεσμὸ τῶν Βραβείων HR Awards 2023 διοργάνωσης Boussias Events.


Οἱ διακρίσεις ἀφοροῦν στὶς σημαντικὲς πρωτοβουλίες τοῦ ὀργανισμοῦ τόσο στὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἀνθρώπων του, ὅσο καὶ στὰ καινοτόμα ψηφιακὰ ἐργαλεῖα ποὺ ἔχει ἐφαρμόσει στὶς διαδικασίες διαχείρισης τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ του ἐξασφαλίζοντας ἕνα σύγχρονο, ὑγιὲς καὶ συμπεριληπτικὸ ἐργασιακὸ περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, ὁ Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων Σαρακάκη βραβεύθηκε με:

Χρυσοῦν βραβεῖο στὴν κατηγορία "Best Organizational Collaboration and Trust Initiative" μὲ τὴν ὑποψηφιότητα "RiseUpLeaders - Saracakis Succession Planning" γιὰ τὸ πρωτοποριακὸ σύστημα ἐσωτερικῆς ἀνάδειξης τῶν νέων στελεχῶν του.

Πρόκειται γιὰ ἕνα πρόγραμμα ποὺ λαμβάνει χώρα ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ἐντὸς τοῦ ὀργανισμοῦ. Μέσῳ μιᾶς σειρᾶς συστηματικῶν συναντήσεων καὶ μὲ τὴ χρήση ψηφιακῶν ἐργαλείων, προάγεται ἡ ἀναγνώριση καὶ ἡ προώθηση νέων ταλαντούχων ἐργαζομένων τοῦ Ὁμίλου. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐξασφαλίζεται ἡ ἀνάπτυξή τους, ἐνῷ παράλληλα προάγονται οἱ ἀξιοκρατικὲς μέθοδοι καὶ καλλιεργεῖται ἕνα κλίμα ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης σὲ ὅλες τὶς ἱεραρχικὲς βαθμίδες.

Ἀσημένιο  βραβεῖο στὴν κατηγορία "Best Digital Transformation Programmes" μὲ τὴν ὑποψηφιότητα "NextGen HR: Advancing Human Resources in the Digital Age" γιὰ τὴν καινοτόμο προσέγγισή του ὅσον ἀφορᾶ τὴν ψηφιοποιήση τῶν διαδικασιῶν τοῦ τμήματος ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ καθὼς καὶ τῶν ψηφιακῶν ἐργαλείων ἐσωτερικῆς ἐπικοινωνίας ποὺ ἔχει ἐφαρμόσει.

Μέσῳ μιᾶς ὁλιστικῆς προσέγγισης καὶ ἑνὸς καινοτόμου προγράμματος ψηφιακοῦ μετασχηματισμοῦ τοῦ τμήματος ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ, ὁ Ὅμιλος τὰ τελευταῖα χρόνια ἐνσωμάτωσε μιὰ σειρὰ ἀπὸ προηγμένα ψηφιακὰ ἐργαλεῖα στὶς διαδικασίες του, καταφέρνοντας νὰ αὐξήσει τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ τὴν ἀποδοτικότητα. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὁ Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων Σαρακάκη κατάφερε νὰ βελτιώσει τὴν ἐμπειρία τῶν ἐργαζομένων του ἐπιταχύνοντας τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ὀργανισμοῦ συνολικὰ καὶ ἀντιμετωπίζοντας ἀποτελεσματικὰ τὶς προκλήσεις, τόσο τοῦ ἐσωτερικοῦ, ὅσο καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ του περιβάλλοντος.

Ἀσημένιο βραβεῖο στὴν κατηγορία "Best Talent Management & Retention Initiative" μὲ τὴν ὑποψηφιότητα «Promotion from Within Culture» γιὰ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἐφαρμόζεται ἐνεργὰ γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἀνθρώπων του καὶ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ πλέον ἀναπόσπαστο κομμάτι τοῦ DNA του.

Ἡ πολιτικὴ προαγωγῆς τῶν ἀνθρώπων τοῦ Ὁμίλου ἀποτελεῖ καταλυτικὸ παράγοντα στὴν ἐπιτυχία του γιὰ πάνω ἀπὸ ἕναν αἰῶνα. Μέσῳ αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, παρέχεται στοὺς ἐργαζομένους ἡ δυνατότητα νὰ ἀναπτύξουν τὴ δυναμική τους, νὰ ἐπιτύχουν τοὺς στόχους τους καὶ νὰ γίνουν ἐξέχοντες ἡγέτες στὸν τομέα τους. Ἡ πολιτικὴ αὐτὴ ἔχει καταφέρει νὰ προσελκύσει καὶ νὰ διατηρήσει ταλαντούχους ἐργαζόμενους, ἐνισχύοντας τὴν ἐσωτερικὴ κουλτούρα τοῦ ὁμίλου, προάγοντας τὸ leadership development τοῦ ὀργανισμοῦ. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ 𝟯𝟬% τῶν ἐτήσιων νέων θέσεων ἐργασίας καλύπτεται ἀπὸ ἐσωτερικοὺς ὑποψηφίους, ἐνῷ παράλληλα τὸ 𝟴𝟱% τῶν σημερινῶν στελεχῶν τῆς Διοικητικῆς ὁμάδας τοῦ ὁμίλου ἔχει προέλθει ἐκ τῶν ἔσω, τὰ τελευταῖα ἑπτά χρόνια, ἀποδεικνύουν ἐμπράκτως τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς πολιτικῆς αὐτῆς.

 

Τὰ τρία αὐτὰ βραβεῖα ἐπιβεβαιώνουν ὅτι τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ τοῦ Ὁμίλου Ἐπιχειρήσεων Σαρακάκη βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τῶν πρωτοβουλιῶν καὶ τῆς στρατηγικῆς του. Ἐπιπλέον, ἀποτελοῦν ἀναγνώριση τῶν δράσεων ποὺ ἔχει πραγματοποιήσει ὁ ὅμιλος τὸ τελευταῖο διάστημα, μὲ σκοπὸ τὴν ἐνίσχυση, τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν εὐημερία τῶν ἐργαζομένων του.


Ἡ διοργάνωση 


Τὰ HR Awards πραγματοποιήθηκαν φέτος γιὰ 9η συνεχῆ χρονιὰ καὶ ἀποτελοῦν θεσμὸ στὸν κλάδο τῆς Διοίκησης Ἀνθρώπινου Δυναμικοῦ, ἐπιβραβεύοντας τὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὶς καλὲς πρακτικὲς Ἑλληνικῶν ὀργανισμῶν καὶ τῶν ὁμάδων τους. Προσαρμοσμένα στὶς τρέχουσες τάσεις, παρουσίασαν ἀνανεωμένες καὶ ἐπίκαιρες κατηγορίες μὲ στόχο νὰ φωτίσουν λαμπρὰ παραδείγματα καὶ βέλτιστες πρακτικὲς στὸν κλάδο. Τὴν κριτικὴ ἐπιτροπὴ ἀποτέλεσαν ἀκαδημαϊκοὶ καὶ ἐμπειρογνώμονες τοῦ κλάδου, καθὼς καὶ ἐκπρόσωποι φορέων, ὀργανισμῶν καὶ ἰνστιτούτων.

Ἡ κ. Ἑλένη Μόρφη, HR Business Partner Associate τοῦ Ὁμίλου Ἐπιχειρήσεων Σαρακάκη, δήλωσε σχετικά: «Νιώθουμε ὑπερήφανοι γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Ὁμίλου μας καὶ τῆς ἀναγνώρισης ποὺ αὐτὰ τυγχάνουν. Ὅλες οἱ ἐνέργειες εἶναι σχεδιασμένες μὲ πραγματικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἀφοσίωση στοὺς ἀνθρώπους μας. Ἔχοντας ὡς ὁδηγό μας τὴν ἀνθρώπινη ἀνάπτυξη καὶ τὴ συνεργασία γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῆς βιωσιμότητας, ὁ Ὅμιλος Ἐπιχειρήσεων Σαρακάκη θέτει τοὺς ἐργαζόμενους τοῦ στὸ πυρῆνα τῶν δράσεων του, μὲ στόχο τὴ δημιουργία ὅλων τῶν προϋποθέσεων ἐκείνων ποὺ θὰ τοὺς ἐξασφαλίσουν ἕνα ὑγιές, εὐχάριστο ἀλλὰ καὶ σύγχρονο ἐργασιακὸ περιβάλλον στὸ ὁποῖο μποροῦν νὰ διαπρέψουν. Γιὰ τὸν ὀργανισμό μας, ἡ διαμόρφωση ἑνὸς δίκαιου ἐργασιακοῦ περιβάλλοντος χωρὶς ἀποκλεισμούς, μὲ ἴσες εὐκαιρίες γιὰ ὅλους τοὺς ἐργαζόμενους, ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἀρχὴ καὶ δέσμευσή μας».


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Translate