08/01/24

Τεχνική σύνοψις περί τῶν ἐν Ἀθήναις ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ Ο405Ν

Χρήσιμα στοιχεῖα διὰ τὴν ἱστορίαν τῶν θρυλικοτέρων λεωφορείων τῆς τελευταίας τριακονταετίας


Ἀκολουθεῖ κείμενον τοῦ κ. Κυριάκου Γκλεζάκου:

Τὸ 1993 αἱ Συγκοινωνιακαὶ Ἐπιχειρήσεις σκοποῦσαι τὴν ἀνανέωσιν τοῦ στόλου τῶν ἐν Ἀθήναις (κατὰ τὸ πλεῖστον) κυκλοφορούντων λεωφορείων "ΜΑΓΚΙΡΟΥΣ Ντώϋτς" διὰ 300 λεωφορείων μείζονος τύπου "ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ" Ο405Ν, ἅτινα ἐκινοῦντο διὰ κινητῆρος πετρελαίου ἀποδόσεως 250 γερμανικῶν ἵππων ἢ 184.000 βάττ.
Ἡ μετάδοσις κινήσεως ὑπηρετεῖτο διὰ αὐτομάτου κιβωτίου ταχυτήτων ZF Ecomat 5 HP 500. Αἱ διαστάσεις των ἦσαν: 11,910 μ. x 2,500 μ. x 2,935 μ. Ἠδύναντο νὰ μεταφέρουν 38 καθημένους καὶ 68 ὀρθίους ἐπιβάτας. Αἱ γραμμαὶ τὰς ὁποίας ἐξυπηρέτουν ἀνεγράφοντο εἰς εἰδικὸν ἠλεκτρονικὸν πίνακα, ἐλεγχόμενον διὰ μικροϋπολογιστοῦ ἄνωθεν τοῦ ὁδηγοῦ καὶ ἡ ἕδρα των ἦτο Ἁμαξοστάσιον εἰς Ἑλληνικόν. 

Ὡς χαρακτηριστικὸν χρῶμα των υἱοθετήθη τὸ κυανοῦν. 

Ἀπεσύρθησαν ἐκ τῆς δημοσίας κυκλοφορίας τὴν Κυριακὴν 24 Δεκεμβρίου 2023 ὁπότε ἐξετελέσθη τὸ πρῶτον καταγεγραμμένον δρομολόγιον, σταθμεύσαν ὀριστικῶς εἰς τὸ Ἁμαξοστάσιον τῆς Ἀνθούσης.

Φωτογραφία: Τὸ ἀστικὸν λεωφρεῖον "ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ" Ο405Ν ὑπ' ἀριθμὸν κυκλοφορίας ΥΕH-7439 καὶ ἀριθμὸν ἀλεξηνέμου 60 τῆς 5ης Συγκοινωνιακῆς Ἐπιχειρήσεως, φωτογραφηθὲν τὴν Κυριακὴν 28 Νοεμβρίου 1993 εἰς Ἅγιον Τρύφωνα Τερψιθέας. Ἐξυπηρέτει τὴν γραμμὴν 159 (Ἀθῆναι – Ἀργυρούπολις) (Ἀπόστολος Κουρμπέλης, Ὁμὰς Ἐρεύνης τῆς Ἱστορίας τῆς Ἀθηναϊκῆς Συγκοινωνίας, ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΜΦΟΡΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΡΟ (Τόμος 1ος: Λεωφορεῖα καὶ Τρόλλεϋ), Ἐκδόσεις Μίλητος, Ἀθῆναι 2007).


Διαβάστε περισσότερα:


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Translate