Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

VIDEO: Δύο Mercedes Biamax σε προληπτική συντήρηση

 
Σε προληπτικό έλεγχο σε κινητήρα, συστήματα κίνησης, ηλεκτρικά και δίκτυο αέρος πέρασαν δύο μουσειακά λεωφορεία Mercedes Benz με αμάξωμα «Βιαμάξ».
Πρόκειται για ένα αστικό Ο322 κι ένα υπεραστικό R495 τα οποία πέρασαν από τις εγκαταστάσεις Αργυράκη στου Ρέντη.
 
Δείτε το βίντεο από την προηγούμενη προληπτική συντήρηση. Τις επόμενες ημέρες θα δείτε μια νέα αποκάλυψη με ένα νέο ιστορικό λεωφορείο που είναι έτοιμο να κλέψει καρδιές.
Περιμένουμε τα σχόλιά σας…

Zwei Mercedes Biamax
in der vorbeugenden Wartung

Vorbeugende Steuerung zu den elektrischer und Luftsystemen der Maschine, der Bewegung, für zwei historische Griechebusse MERCEDES-BENZ hergestellt von Biamax.
Diese sind städtischen O322 und IntercityR495, die zu den Argyrakis Installationen in der Rendi Stadt überprüften.
Passen Sie ein exklusives Video von unserem blogspot auf.
 

Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.