Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Πώς ιδρύθηκε ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών το 1977

Διαβάστε τι προέβλεπε ο νόμος που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 148 της 1ης Ιουνίου 1977


Στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υπ’ αριθμόν 148 της 1ης Ιουνίου 1977 αναφέρεται πως ο Ο.Α.Σ. αποτελεί μελετητικό, προγραμματιστικό και συντονιστικό φορέα για τις αστικές συγκοινωνίες στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Η λειτουργία και το έργο του εποπτεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, το τότε Συγκοινωνιών και σήμερα Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (σύμφωνα με το άρθρο 1 του σχετικού Νόμου). 

Οι συντάκτες του νόμου περιέλαβαν στο άρθρο 5 την ιεραρχική συγκρότηση του Ο.Α.Σ. Ο θώκος του προέδρου και προϊσταμένου των υπηρεσιών του Οργανισμού προβλέπεται να προορίζεται για πρόσωπο «ούτος δέον όπως έχη πτυχίον ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ειδικάς γνώσεις επί θεμάτων συγκοινωνίας και εμπειρίαν περί την οργάνωσιν και την διοίκησιν, διορίζεται δε δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως επί πενταετή θητεία». 

Οι θέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου προβλέπεται να καλύπτονται από έναν καθηγητή πολυτεχνικής σχολής, έναν ανώτερο υπάλληλο του (πρώην) υπουργείου Δημοσίων Έργων, έναν του (πρώην) υπουργείου Συγκοινωνιών κι έναν του (πρώην) υπουργείου Συντονισμού. Στο συμβούλιο προβλέφθηκε επίσης η συμμετοχή εκπροσώπου της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής, καθώς επίσης ένας πολιτικός μηχανικός, ένας μηχανολόγος – μηχανικός κι ένας πτυχιούχος οικονομικών που θα αποτελούν μόνιμο προσωπικό «και θα επιλέγωνται μεταξύ προσώπων εχόντων εμπειρίαν και ειδικάς γνώσεις επί θεμάτων λειτουργίας, οργανώσεως και εκμεταλλεύσεως των συγκοινωνιών, οριζόμενοι υπό της Γενικής Συνελεύσεως». Στο συμβούλιο ορίζονται ακόμα θέσεις μελών για έναν δικηγόρο, ο οποίος θα ορίζεται από τη γενική συνέλευση και για τους προέδρους των εποπτευομένων συγκοινωνιακών φορέων του Ο.Α.Σ. 

Βεβαίως όλα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο ήταν πάρα πολύ καλά κι έπρεπε να εφαρμοστούν από τότε. Πέραν από τη μελέτη που έγινε στο δίκτυο των λεωφορειακών γραμμών και το διαχωρισμό των γραμμών σε εννέα τομείς ανά γεωγραφικό προορισμό (ο οποίος είναι διακριτός στο πρόθεμα κάθε γραμμής), ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών δεν προώθησε όσα εξαγγέλθηκαν το 1977 υποτίθεται για να δώσουν νέα πνοή στις αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας. 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση του ενιαίου εισιτηρίου για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υποτίθεται πως ήταν μία από τις βασικές αποστολές του Οργανισμού ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 αλλά υλοποιήθηκε με τρεις δεκαετίες καθυστέρηση, όταν ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Μεταφορών ο καθηγητής του Πολυτεχνείου (και συγκοινωνιολόγος) κ. Σίμος Σιμόπουλος και πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Α. ο επίσης καθηγητής του Ε.Μ.Π. και συγκοινωνιολόγος Δημήτρης Τσαμπούλας. Το ενιαίο εισιτήριο υιοθετήθηκε μόλις το 2007! 


Αστικό λεωφορείο του πρώην ΕΚΤΕΛ ως μισθωμένο όχημα της ΕΑΣ.Translate

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ

Αυτό το ιστολόγιο αναφέρεται στα παλιά αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτική συλλογή των αδελφών Χάρη και Βαγγέλη Λαζαρόπουλου, καθώς και του «Συλλόγου Μελέτης της Ιστορίας των Συγκοινωνιών» με παλιά λεωφορεία, το αμάξωμα των οποίων κατασκευάστηκε από ελληνικά εργοστάσια.

This blogspot shows the old urban and long distance buses that circulated in Greece. Gives particular accent in the private collection of Lazaropoulos brothers, as well as “Association of Study of History of Transport” with old buses, the car body of which was manufactured by Greek factories.


Dieses blogspot zeigt die alten städtischen und Langstreckenbusse, die in Griechenland verkehrten. Gibt bestimmten Akzent in der Privatsammlung der Lazaropoulos Brüder, sowie „Verbindung der Studie der Geschichte des Transportes“ mit alten Bussen, dessen Autokörper durch griechische Fabriken hergestellt wurde.